2019-189 SAYILI MECLİS KARARI TADİLAT KROKİ VE EKLERİ