2020-59 SAYILI MECLİS KARARI TADİLAT KROKİ VE EKLERİ