2020-77 SAYILI MECLİS KARARI TADİLAT KROKİ VE EKLERİ