2020-84 SAYILI MECLİS KARARI TADİLAT KROKİ VE EKLERİ