2020-79 SAYILI MECLİS KARARI TADİLAT KROKİ VE EKLERİ